Regulamin aplikacji 4grosze

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji 4grosze , a także świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną. Regulamin obowiązuje od momentu utworzenia konta w Aplikacji i jego akceptacji przez Użytkownika.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§2. Definicje

Usługodawca - MektoSoftware Tomasz Krzyszczyk, ul. Słoneczna 42, 42-248 Wola Mokrzeska, NIP: 9491838845, Regon: 241266926

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji

Aplikacja - oprogramowanie pod nazwą 4grosze dostarczane przez Usługodawcę, instalowane na urządzeniu z systemem Android lub iOS lub dostępne przez przeglądarkę internetową pod adresem https://4grosze.pl

Serwis Internetowy - witryna internetowa Aplikacji działająca pod adresem https://4grosze.pl umożliwiająca Użytkownikom dostęp do Usług

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie

Platforma - system iOS lub Android, na który można pobrać i zainstalować Aplikację; określenie to również dotyczy przeglądarki internetowej na dowolnym systemie operacyjnym

Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usług

Cennik - dokument udostępniony w Aplikacji oraz Serwisie Internetowym określający wysokość aktualnych opłat za Abonament za korzystanie z Usług 4grosze

§3. Warunki świadczenie Usług oraz zawierania i rozwiązywania Umów

 1. Korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji wymaga zarejestrowania konta Użytkownika, a w przypadku Usług odpłatnych również uiszczenia Abonamentu.

 2. Z chwilą rejestracji konta Użytkownika w Aplikacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownika Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Użytkownika. Usługa prowadzenia konta Użytkownika realizowana jest przez Usługodawcę do momentu złożenia przez Użytkownika dyspozycji usunięcia konta Użytkownika (samodzielnie w Aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy). Usługa prowadzenia konta Użytkownika jest nieodpłatna.

 3. W przypadku Usług odpłatnych Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty z góry za Abonament na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy, zgodnie z Cennikiem lub indywidualnymi ustaleniami z Usługodawcą. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w przypadku Usług odpłatnych następuje w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy. Użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienie na adres e-mail z informacją o aktywacji usługi. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zostaje rozwiązana z chwilą upływu czasu, za który Użytkownik uiścił opłatę za Abonament, o ile ten okres nie został przedłużony przed dniem wygaśnięcia Umowy.

 4. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje konto Użytkownika w Aplikacji, tym samym rozwiązać zawarte Umowy, za pomocą dedykowanego przycisku "Usuń konto" w profilu konta Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonego Abonamentu za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego.

§4. Aplikacja oraz konto Użytkownika

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do funkcjonalności za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu Internetowego może być różny w zależności od Platformy, której używa.

 2. Konto Użytkownika dostępne w Serwisie Internetowy oraz w Aplikacji jest tym samym kontem, a logowanie do niego poprzez Aplikację odbywa się przy wykorzystaniu tych samych danych dostępowych (loginu i hasła).

 3. Użytkownik może zrezygnować z używania Aplikacji w każdym czasie poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego, co nie wiąże się z usunięciem konta użytkownika w Serwisie Internetowym.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, regulaminami sklepów, z których została pobrana oraz powszechnie obowiązującym prawem.

§5. Płatności oraz okres testowy

 1. Część funkcjonalności Aplikacji jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy dokonali opłaty za Abonament. Wysokość opłat za Abonament oraz opis funkcjonalności dostępnych w ramach Abonamentu przedstawiony jest w Cenniku.

 2. Wysokości opłat za Abonament mogą się nieznacznie różnić w zależności od Platformy, na której Użytkownik dokonuje płatności, tj. czy płatność dokonywana jest za pośrednictwem sklepu (Google Play lub App Store) czy Serwisu Internetowego. Każdorazowo przed dokonaniem opłaty Użytkownik powinien zweryfikować wysokość opłat w Cenniku w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji na urządzeniu, na którym chce dokonać zakupu.

 3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z funkcjonalnością wymagającą aktywnego Abonamentu w trakcie trwania jednorazowego okresu testowego, który rozpoczyna się z chwilą utworzenia konta Użytkownika. Informacja o długości trwania okresu testowego, aktualna na dzień tworzenia konta Użytkownika, dostępna jest w Cenniku.

 4. Użytkownik może dokonać opłaty za Abonament za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub poprzez sklep dystrybucji oprogramowania (Google Play lub App Store) odpowiedni dla systemu operacyjnego urządzenia, na którym Aplikacja jest zainstalowana.

 5. Opłata za Abonament realizowana jest z góry za wybrany okres rozliczeniowy.

 6. Przy zakupie Abonamentu poprzez Serwis Internetowy Użytkownik na życzenie może otrzymać fakturę VAT. Faktura jest przykazywana drogą elektroniczną na podany przy zamówieniu adres e‑mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapłaty.

 7. Za dzień zapłaty Abonamentu poprzez Serwis Internetowy uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w ciagu 2 dni roboczych od rozpoczęcia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 8. Przy zakupie Abonamentu za pośrednictwem sklepów Google Play lub App Store potwierdzenie płatności oraz faktura jest przekazywana za pośrednictwem tychże sklepów. Zakupy za pośrednictwem Google Play i App Store podlegają regulaminom tych sklepów.

 9. Zmiany w Cenniku nie stanowią podstawy do zmiany niniejszego Regulaminu.

§6. Odstąpienie od Umów

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz jedynie do zamówień dokonanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Zamówienia dokonane za pośrednictwem sklepów Google Play i Apple Store podlegają odpowiednim regulaminom tychże sklepów, tym samym innym politykom zwrotów i odstąpień.

 2. W terminie 14 dni od zawarcia Usług lub w terminie 14 dni od dnia opłacenia przez Użytkownika Abonamentu w Serwisie Internetowym, Użytkownik będący Konsumentem może od Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Użytkownik odstępuje od Umowy poprzez złożenie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected] (forma zalecana) lub na piśmie, poprzez wysyłkę oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy.

 3. Usługodawca niezwłocznie przekaże Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika użyty do złożenia oświadczenia, a w przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres e-mail Użytkownika będący jego loginem w Aplikacji.

 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie i terminie wskazanym w niniejszym paragrafie, Umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Użytkownikowi wszelkie dokonane przez niego płatności w ramach Umowy, od której odstępuje (jeśli dotyczy). Zwrot należności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył pierwotnie Użytkownik.

 5. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika jest równoznaczne z wyłączeniem Użytkownikowi Usługi, której Umowa dotyczy.

§7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Tomasz Krzyszczyk wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą MektoSoftware Tomasz Krzyszczyk z siedzibą w Woli Mokrzeskej (42-248), ul. Słoneczna 42, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 9491838845.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z niektórych Usług Aplikacji. Usługodawca przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów obecnie obowiązujących przepisów, w szczególności RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

 4. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiającym dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług, a także związane z rozliczeniami, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 3. W celu sprawnego rozwiązania problemu, Użytkownik proszony jest o przedstawienie wszystkich ważnych faktów, które mają związek ze sprawą.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji.

 4. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu przy zachowaniu nabytych przez Użytkowników praw przed wprowadzeniem zmian.

 2. Usługodawca informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu przy starcie Aplikacji, wyświetlając treść zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika. Po otrzymaniu wypowiedzenia Usługodawca niezwłocznie usunie konto Użytkownika. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach, ani żądać zwrotu uiszczonego Abonamentu za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.

 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane ugodowo, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia spór zostanie rozwiązany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.